});

Rakkoon Qabannaa Ragaan Irratti Ka'aa Turellee Galiin 'Facebook' Dabalaa JiraGaliin 'Facebook' kan kurmaana kanaa harka 50 dabale.

Kun erga dhaabbatichi rakkoo ragaa namoota dhunfaa qabachuun himatamaa turee booda kan ta'edha.

Kan waggaa darbee galii Dolaraa Biliyoona 8 ture waliin yeroo ilaalamu galiin baatii sadan duraa baraanaa kubbaaniyaan kanaa gara Dolaara Biliyoona 11.9 guddateera.

Ogganaan Dhaabbatichaa Maarki Zuukerbergi akka jedhanitti: "Rakkoo cimaan nu mudatellee, uummanni keenyaafi biizinasiin keenya bara 2018 jalqabbii gaarii agarsiiseera"jedha BBCn.

Itti dabaluunis dhaabbatichi "itti gaafatamummaa isaa ballinaan ba'achuuf hojjechaa jira".

Ji'a Bitootessa keessa dhaabbata gorsaa siyaasaa Cambridge Analytica waliin walqabatee, rakkoon ragaa namoota dhuunfaa bal'aa ta'e irratti dhiyaateera.

'Facebook' ragaan namoota miliyoona 87 ta'an seeraan ala dhaabbata gorsaa kanaaf dabarfamee kennameera.

Bu'aa kurmaana kanaarratti yaada kennaniin Zuukerbergi kan jedhan: "Amma tajaajila nuti kenninu waan gaariif akka ooluuf itti gaafatamummaa bal'aa fudhannee baasii irratti taasisuun hojjechaa jirra."

"Namoota caalmaatti walitti fiduudhaaf, hawwaasa keenya cimsuudhaaf akkasumas addunyaa walitti fiduudhaaf itti fayyadma haaraas tolchuu qabna."

Akka 'Facebook' jedhutti erga ji'a Bitootessaa asitti lakkoofsi namoota guyyaa guyyaan fayyadamanii giddu-galeessaan biliyoona 1.45 tti guddateera. Kunis waggaa waggaatiin %13 dabalaa jira jechuudha.