});

Ministirri Muummeen Haaylamaariyaam Ragaa Ittisummaa Baqqalaa Garbaaf Xalayaa Ergan.Manni Murtii Olaanaa Federaalaa dhaddachi Lidataa ramaddii 4ffaan har'aa kaasee guyyoottan itti aanan 3f ragaalee ittisaa Baqqalaa Garbaa dhaggeeffachuuf beellama qabateera.

Galmichaan obbo Ayyaanaa Gurmeessaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota 22 irratti himannaan kan dhiyaate dha jedha FBCn.

Himannaa kanaan obbo Baqqalaan ummanni akka fincilu kakaasuu eera.

Himannaa kanaafis obbo Baqqalaan, ministirri muummee Haaylamaariyaam Dassaalany, pireezdaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, obbo Abbaa Duulaa Gammadaa fi kaan ragaa ittisaa akka ta'aniif dhiyeeffataniiru.

Abukaaton obbo Baqqalaa oolmaa dhaddacha har'aatin ragaan jalqabaa; obbo Haaylamaariyaam Dassaalny waraqaan waamicha mana murtii qaqqabuu mirkaneessera.

Waajjira Muummee Ministiraatii xalayaan barreeffame dhaddachichaaf dhiyaatera.

Xalayichaanis muummichi ministiraa hojiirraa kan ka'e argamuu akka hin dandeenye ibseera.

Kanuma ilaalcha keessa galchuun manni murtichaa booruu fi iftaanis dabalatee ragaaleen ittisaa akka dhiyaatan eeyyameera.

Ragaan ittisaa biraa obbo Baqqalaan akka dhiyaataniif gaafatan obbo Andu'aalam Arraagen Qaallittiidhaa hin dhiyaanne.

Manni murtichaas qulqulleeffatee booruf akka dhiyaatan ajajeera.

Deebii xalayaa muummee ministiraarratti beellama jijjiirramaa qabachuuf yookin deebii bitaa mirgaarratti hundaa'uun ajaja ni laatan eegama.

Galmee kanaan himatamtoonni 15ffaa fi 16ffaa osoo ofirraa hin ittisin murteen nuuf haalaatamuun gaafataniiru.