});

Labsa Tokkummaa ABO fi THBO tasifamee ilalchisee ibsaa kenameLabsa Tokkummaa

Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) fi Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa

(THBO)

Fulbaana 26, 2018

ABO fi THBO marii yeroo dheeraa gaggeeffataa eeraga turee booda waliigalte gaafa Fulbaana 14,

2018 labsame irratti hundaawuu dhaan, tokkummaan jaarmiyoota lamaani akkammitti fi yoom

dhugoomun akka irra jiru irratti marii gaggeeffannee jira. Bu’ura kana irratti marii bal’aan erga

taasifamee booda, waliigaltee armaan gadiirra geenyee jira:

Tokkoffaa: Guyyaa walii galtee kana mallateesine irraa kaasee, akka tokko taane. Maqaa jaarmya

keenyaa ABO ta’ee, sagantaa siyaasaa, heera fi seera tokko jalatti akka sochoonu.

Lammaffa: Caasaan jaarmayoota lamaanii, yeroo gabaaba keessatti akka wal-dhunfaatuutti waliif

galame.

Sadaffaa: Hanga caasaan wal dhuunfatutti, hojjii waliin hojjatamu irratti waan godhamuu qabu

maraa irratti tokkummaa fi walhubachiisuun hojjachu.

Dhumarratti, tokkummaa jaarmiyoota siyaasaa dhugoomsuuf carraaqii barbaachisu hunda

gochuun akeeka keenya ta’u. Haaluma wal-fakkaatun, dhaabileen siyaasaas tokkummaa saba

keenyan hawamu kana irratti dhimmanii akka hojjataniif waamicha akka goone. Waamichi kunis

karaadhuma labsa kanaatiin akka isaan ga’u murteesine.

Tokkummaan Humna!

ABO fi THBO