});

Itoophiyaan Haariroo Dinagdee Eertiriyaa Waliin Uummattee Cimsuun, Buufata Asab Fayyadamuuf Sochii E


Itoophiya fi Eertiraan hariiroo diinagdee isaanii cimsuuf walii galuu isaanii hordofee, buufatni doonii Asab, qarqara galaana Eertiraatti argamu Itoophiyaaf tajaajila kennuu atattamaan akka eegaluuf hojjetamaa jira jedhe ibsi ministeera Dhimma alaa Itoophiyaa.


Gareen Ministeera Geejibaa, Abbaa Taayitaa Tajaajila Geejiba Galaanarraa Itoophiyaa( maritime) fi Dhaabbatni Tajaajila Loojistikii Geejiba Galaanarraa Itoophiyaa of keessatti hammate hundaa'ee hojii eegaluus dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Mallasaa Alam hara'a ibsa miidiyaaleef kennaniin ibsan.


Daandiin konkolaataa gara Asabitti geessus suphamaa akka jiru ibsameera.

Gama mootummaa Eertiraatiinis hojiin walfakkaatu hojjetamaa akka jiru obbo Mallas Alam himaniiru.


waliigaltee biyyoonni lameen irratti waliigalan irratti hundaa'uun daandiin xayyaaraa Itoophiyaa waggoota 20 ol booda bor yeroo jalqabaaf imaltoota fe'atee gara Asmaratti kan balali'uu ta'uus ibsaniiru. Imala booritiinis namoonni 465 gara Eertiraa kan imalan ta'a.

Daandiin xayyaaraa Itoophiyaa torbee guutuu akka imalus himan. Sababa kanaaniis Eertiraan buufataalee xayyaaraa 115 waliin wal qunnamtii.


Akkuma embaasiin Eertiraa Itoophiyaatti baname, Eertiraattis embaasii Itoophiyaa banuuf hojiiin hojjetamaa jira jedhameera.


Walitti dhufeenya uummatoota biyyoota lameenii cimsuufis hojiileen hojjetamaa jiraachuu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun eereera.