});

Hoggantootni Mootummaa Olaanoo 5 Sooraman Akka Boqatan TaasifamHoggantootni mootummaa olaanoo 5 sooraman akka boqatan taasifamuu Waajjirri Muummee Ministeeraa beeksiise.

Haaromsa biyyi gaggeessaa jirtu milkaa'aa akka ta'uuf hojiilen hojjetamuu qaban akkasumas fedhii misooma ummataaf deebii qubsaa kennuun cimee akka itti fufuuf tarkaanifileen garaa garaa fudhatamaa jiru.

Tarkaanfilee kanneen keessayis jijjirama gaggeessitootaa Muummen Ministiraa Dooktar Abiyyi Ahmad raawwachaa jiran isa tokko jedha FBCn.

Muummeen Ministiraa dhaabbileen mootummaa garaa garaa hoggansa haaraan akka hogganaman godhaa jiru.

Haaluma kanaan waggoota dheeraf hoggansa olaanaan tajaajilaa warreen turan sooramaan akka boqatan godhamee jira.

Hoggansa olaanoo mootummaa sooramaan akka boqatan taasifaman:-

1/ Jeneraala Daayireektara Olaanaa Inistituyutii Qorannoo Tarsiimoo Qunnamtii Alaa kan ta'an obbo Sibahaat Naggaa,

2/Giddu Gala Qorannoo imaammataati Dooktar Kaasuu Ilaalaa,

3/Piroojektii Imaammata Karoorafi Ittiffayyadama Lafaa Qindaa'aa irraa obbo Ballaxaa Tafarraa,

4/Hordoffii Raawwii Karoora Imaammata Daldalaa fi Industirii irraa obbo Taaddasaa Hayilee

5/Giddu Gala Qorannoo Imaammataati obbo Makoonniin Maaniyaazawaal yoo ta'an, gara fuula duraattis hojiin wal fakkaatu itti fufa jedhameera.