});

ADWUI fi paartileen siyaasaa dhimmoota marii irratti gaggeessanirratti haasaa marsaa duraa eegalanMariin ADWUI fi paartilee siyaasaa jidduutti gaggeeffamu mata-dureewwan maalirratti akka xiyyeeffatu, ajandaawwanii fi mariachis eenyun haa gaggeeffamuudha.

Dura taa'aan Paartii Demokraatawa Itiyoophiyaa Dooktar Caannee Kabbadaa marichi qaama 3ffaan akka duurfamu yaada dhiyeessan.

Dura taa'aan Warraaqsa Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Hundaa obbo Masaafint Shifarraaw ammoo, maricha kan waame ADWUI; maricha innumti yoo gaggeesse rakkoo hin qabu jedhan.

Dura taa'aan Madrak Proofeesar Bayyanaa Pheexroos gama isaanitiin maricha kan waame gaggeessuu danda'a; hirmaannaan garuu bal'achuu qaba jedhan.

Itti gaafatamaan Qunnamtii Ummataa fi Alaa Waajjira ADWUI obbo Fiqaaduu Tasammaa, marii marsaa jalqabaa kanaan ajaandaawwan marii fi mormiirratti mariin taasifameera jedhan.

Mariin gaggeeffamuu fi marichis eenyun haa gaggeeffamu dhimma jedhurratti mar'achuu isaanitiin ala, murteewwan darbanirratti obbo Fiqaaduun ifa hin goone.

Sirni baniinsasaa miidiyaaf banaa kan ture yammuu ta'u, yeroo muraasan booda garuu paartileen walii galuun cufaan gaggeessaa jiru.