});

Qondaaltonni mootummaa afur ajjeefaman

Ibsa amma waajjira MM tiin kennameen qondaaltoonni afur ajjeefaman:

- Janaraal Sa’ira Mekonnin – Hoogganaa Waraanaa biyyattii

-Janaraal Gazaa’ii Abarraa- Hoogganaa waraanaa gameessa

– Dr. Ambacheew Mekonniin- Preezidantii Naannoo Amhaaraa

-Obbo Izeez Waase- Gorsaa olaanaa preezidaantii naannoo Amhaaraa ta’u ibsaniiru.

Kana malees Janaraal Sa’ira Mekonninii fi Janaraal Gazaa’ii Abarraa eegduu isaaniin ajjeefmuufi eegdonni yakkicha raawwataniis to’annoo jala olfamuun ibsameera.

Itti gaafatamaan nageenya naannoo Amhaaraa Birgaadar janaraal Asaaminaw Tsiggee yaalii fonqlichichaa duuba jiraachu ibsanii garuu qabamuufi qabamuu dhabuun isaanii hin dubbatamne.

Bakka Dr. Ambaachoo Obbo Laaqe Ayaalew kan Itti aanaa preezidaantii naaniichaa turan yeroof bakka bu’un himameera.

Abbaan alangaa Naannoo Amhaaraa, obbo Migbaaruu Kebbede irra ammo midhaa qaamaa qaqqabuunis ibsameera.

Taateewwan lamaaniinu wal qabatee shakkamtoonni hidhamu ibsamee, lakkoofsi namoota hanga ammaatti to’anno jala olfaman garuu hin eeramne.

Janaraal Sa'iree Mekonniin eegduu isaaniiniin ajjeefaman

Hooganaan waaraanaa Itoophiyaa Janaraal Sa'iree Mekonniin eegdu isaaniin mana isaanii keessatti ajjeefamuu Waajirri Ministira Muummee amma ibsa kennaa jiruun hime.

Ajjeechaan isaanii kun yaalii fonqolchaa wajjin akka walqabatuuf kaleessa gara galagalaa akka raawwatame ibsameera.

Itaamaajorshuumiin Waraanaa Itoophiyaa, Janaraal Sa'ireen yaalii fonqolchaa Naannoo Amaaraatti raawwatame to'achuuf adda durummaan hoogganaa akka turan, MM Abiy ibsa halkan edaa ibsa kennaniin himaniiru.

Hoogganaan waraanaa gameessi biroon Meejar Janaraa Gazaa’ii Abarraa kan isaan waliin turaniis ajjeefamuun mirkanaa'eera.

Miseensonni hojii raawwachiftuu ABUT bufata TV naannoo Tigraayiin ajjeechaa qondaltoota lamaaniitti gadda itti dhagahame ibsaniiru. Ajjeechichi ‘kanneen bitamtootaan’ raawwatameedha jedhaniiru.

Pirezidaantiin Naanoo Amhaaraa Dr Ambaachoo Makonnin ajjeefaman

Pirezidaantiin Naannoo Amhaaraa Dr Ambaachoo Mekonnin yalii forqollichaa kaleessa galagal gaggeeffameen ajjeefamusaanii EBCn gabaaseera. Dr Ambaachoo dabalatee gorsaan damee Ijaarsa naannichaa Obboo Izazi Waaseewi halleellaa irratti raawwatameen ajjeefaman.

Qaamooleen haleellicha gaggeessaniis tibba waligahiirra turan ta'uun barameera.

Dr Ambaachoon pirezidaantiin naanniicha duraanii Obbo Gadduu Indaargaachoo bakka bu'uun gara aangootti erga dhufanii ganaa baati shaniif deemu ture.

Qaamoolee yaalii fonqolchichaa keessa harka qabu jedhamanii shakkamanis to'annoo jala olfamunsaanii ibsameera

Janaraal Asaaminew Tsiggee fonqolcha kana duuba jiru

Hoogganaan nageenyaa Naannoo Amaaraa Janaraal Asaaminew Tsiggee fonqolcha kana duuba jiru .

Ganaraal Asaaminew yaalii fonqolchaa kana nama hoogganan akka ta'e ibsa dhaaba naannicha buchuu waabeffachuun sabaa himaan naannoo Amaaraa beksiseera.

Ganaraal Asaaminew, jijjiiramni dhufuun dura mootummaa Itoophiyaan qabamanii waggoota saddeetiif hidhaa turan.

Namoota yalii kana keessatti hirmaatan keessaa gariin yoo ajjeefaman, gariinammoo qabamaniiru. Kanneen miliqaniis adamfamaa akka jiran sabaa himaan naannoo Amaaraa beeksiseera.

‘Yaaliin taasifame kan sirna biyyattii diigurratti xiyyeeffatedha’- Dr Dabratsiyoon

Haala yeroo ilaalchisuun Itti aanaan Pirezidaantii Naannoo Tigraayi Dr Dabratsiyoon Gabramikaa’el har'a ibsa kennaaniiru.

‘’Gocha kana kan raawwatanis humnootaa filannoon mo’achuu akka hindaneenye hubatanii fi farroota Heera biyyattii, akkasumsa kannen humnaan aangoo qabachuu barbaadaniidha,’’ jedhaniiru.

Ajjeechaan Janaraal Sa’ire irratti raawwatame, kallattiin yaalii fonqolchichaa waliin kan walqabate ta'uu kan dubbatan Dr. Dabratsiyoon, ‘‘humnootiin humnaan aangoo qabachuuf yaalanis namoota ittisa biyyaa hogganan, kaayyoo isaanitiif gufuudha jechuun ajjeessan,’’ jedhaniiru.

Wayita Janaraal Sa’ire ajjeesuuf dhaqanittis, sooramarra kan ta’an Meejar Janaraal Gazaa’ii waliin waan argamaniif ajjeefamusaanii ibsaniiru.

‘‘Kunis kan nama tokkoo ykn lama qofarratti xiyyeefate osoo hintaane, eenyummaa kan bu’urreffatee fi sirnicha diiguuf kan kaayyeeffateedha,’’ jedhan.

Yaaliin fonqolchichaa fi ajjeechaan raawwataman hundi kan itti karoorfaman ta’u kan himan Dr Dabratsiyoon,''waan akkasii raawwachu akka danda’an sochiilee isaanii irraa hubachuun ni danda’ama. Kanaanis hindhaabbatan. Qabsoorratti argamna. Dhumarrattis ni mo’anna,’’ jechuun dubbataniiru.

Janaraal Sa’ireen dhunfaa isaaniif osoo hintaanee uummata Itoophiyaatiif oolmaa heddu oluu kan dubbatan Dr Dabratsiyoon, gadda itti dhagahamees maqaa uumata naannichaatiin ibsaniiru.

Akkasumas cinaa uummata Amaaraa kan hiriiran ta’us himaniiru. ‘‘Uummata Amaaraa waliin tibba gammachu akkuma turre, ammas yeroo gadda isaatti waliin jirra,’’ jedhaniiru.

Yaaliin fonqolchaa kaleessa Naannoo Amaaraaatti taasifame ture walqabatee aanga’oonni motummaa olaanoon afurii lubbusanii dhabaniiru.